Wednesday, July 22, 2009

Week 28: Places

Places

Ishkonigan(an) - Reservation

Minnesota Reserves

Nagaajiwanaang - Fond du Lac
Gichi-onigaming - Grand Portage
Gaa-zagaskwaajimekaag - Leech Lake
Misi-zaaga’iganing - Mille Lacs
Asabekone-zaaga’iganing - Nett Lake
Gaa-waabaabiganikaag - White Earth
Miskwaagamiwi-zaaga’iganing - Red Lake

Oodena(wan) - Town
Gakaabikaang - Mpls

Oodenaang nindizhaa. - I’m going to town.

Aaniindi ezhaayan? - Where are you going?

__________ nindizhaa - I’m going to __________.

Aaniindi wenjibaayan? - Where do you come from?

__________ nindoonjibaa. - I come from __________.

Aaniindi endaayan? - Where do you live?

__________ nindaa. - I live in __________.

Wednesday, July 15, 2009

Week 27: Body Parts

In the Ojibwe language, when you say a body part, you have to say whom it belongs to. That is to say that the body parts are dependent. You can’t just say an arm. You have to say my arm, his/her arm, or your arm. These are the prefixes you can use:
My - ni, nim, nin, nind
Your - gi, gid
His/her - o

Niiyaw – My Body

ninik(an) - my arm
nipikwan(an) - my back
ninow(ag) - my cheek
nitawag(an) - my ear
nishkiinzhig(oon) - my eye
nindengway(an) - my face
nininj(iin) - my hand
nininjiins(an) - my finger
ninzid(an) - my foot
niinizis(an) - my hair
nishtigwaan(an) - my head
ninde’ - my heart
ningidig(wag) - my knee
nikaad(an) - my leg
nindoon(an) - my mouth
ninjaanzh(an) - my nose
ninzhaga’ay(-) - my skin
nimisad(an) - my stomach
nindenaniw(an) - my tongue
niibid(an) - my tooth
nindis(iin) - my bellybutton
nikwegan - my neck

Wednesday, July 8, 2009

Week 26: Occupations and Pointers

Occupations and Pointers

Mashkikiiwinini(wag) - doctor
jiibaakwewinini(wag) - cook
Ogimaa(g) – boss/chief
aate’ishkodawewinini(wag) – fireman
gaagiigidoowinini(wag) - councillor
Gikinoo’amaagan(ag) – student
gikinoo’amaagewinini(wag) – teacher
Ogichidaa(g) – warrior
zhimaaganish(ag) – soldier
Dakoniwewinini(wag) – policeman
Mookodaasowinini(wag) – carpenter/carver
Giiyosewinini(wag) – hunter
giigoonhyikewinini(wag) – fisherman
mashkikiiwinini(wag – dentist
bakwezhiganikewinini(wag) – baker
Baapaagokozhiewewinini(wag) – barber
bimiwizhiwewinini(wag) – taxi-driver

Wa’aw – this
A’aw – that
Awedi – that one over there
ongow – these
ingiw – those
ingiwedig – those over there

Gigikenimaa na a’aw _______? - Do you know that _______?

Eya’ ningikenimaa a’aw _______. - Yes, I know that _______.

Gaawiin ningikenimaasii a’aw _______. - I don’t know that _______.

Gigikenimaag ina ingiw _______? - Do you know those _______?

Eya ningikenimaag ingiw _______. - Yes, I know those _______.

Gaawiin ningikenimaasiig ingiw _______ - I don’t know those _______.

Wednesday, July 1, 2009

Week 25: Ojibwe Bugs

Manidoons(ag) – Bug


Enigoons(ag) - ant
Aamoo(g) - bee
Ezigaa(g) - woodtick
Zagime(g) - mosquito
Memengwaa(g) - butterfly
Oojiins(ag) - fly
Asabikeshii(yag) - spider
Bapakine(g) - grasshopper