Saturday, August 1, 2009

Week 29: When?

When?

Aaniin apii?                                        -                                   When?

Aaniin apii waa-izhaayan?
When do you want to go?

naagaj                                                  -                                   later
baanimaa naagaj                                   -                                   not until later
naawakweg                                          -                                   at noon
jibwaa naawakweg                               -                                   before noon
ishkwaa naawakweg                             -                                   after noon
noongom onaagoshig                            -                                   this evening
noongom dibikak                                  -                                   tonight
aabita dibikak                                       -                                   at midnight
waabang                                               -                                   tomorrow
waabang gigizheb                                  -                                   tomorrow morning
awaswaabang                                       -                                   the day after tomorrow
wayiiba                                                 -                                   soon

Aaniin apii gaa-izhaayan?
When did you go?

zhebaa                                                  -                                   this morning
dibikong                                               -                                   last night
nomayaa                                               -                                   recently
bijiinaago                                              -                                   yesterday

awasonaago                                         -                                   the day before yesterday