Monday, June 8, 2009

Week 22: Ojibwe Animals

Awesii(yag) – wild animal
Awakaan(ag) - domesticated animal


Mishtadim(oog) - horse
Gookoosh(ag) - pig
Mikinaak(wag) - turtle
Maanishtaanish(ag) - sheep
Ginebig(oog) - snake
Amik(wag) - beaver
Makwa(g) - bear
Zhigaag(wag) - skunk
Waabooz(oog) - rabbit
Ma’iingan(ag) - wolf
Gaag(wag) - porcupine
Animosh(ag) - dog
Mashkode-biizhiki(wag) - buffalo
Gaazhagens(ag) - cat
Bizhiki(wag) - cow
Omakakii(g) - frog
Waawaabiganoojii(yag) - mouse
Esiban(ag) - raccoon
Ajidamoo(g) - squirrel
Waawaashkeshi(wag) - deer
Waagosh(ag) - fox

Awenen wayaabamad? Whom do you see?

Niwaabamaa __________. I see a ___________.


Some games to play using the Ojibwe Animals List:
Flashcards, Study Stack, Study Table, Matching, Crossword, Word Scramble, Bug Match, Hungry BugShare on Facebook