Monday, June 1, 2009

Week 21: Buildings

This week's lesson is places.

Wigamig(oon) - Building
Aaniindi ezhaayan? __________ nindizhaa.
Where are you going? I’m going to __________.

To say: ‘to’, ‘from’, or ‘in’ you must add –ong at the end of the word. This is known as the locative. For example: Gabe-gikendaasoo-wigamigong nindizhaa – I am going to the college.

gabe-gikendaasoo-wigamig(oon) - college
gikino’amaadii-wigamig(oon) - school
zhooniyaa-wigamig(oon) - bank
mazinaate-webinige-wigamig(oon) - movie theatre
dibaakonige-wigamig(oon) - court house
mashkikiiwi-adaawe-wigamig(oon) - drug store
odaabaanii-wigamig(oon) - garage
waasamoo-bimide-ziiginige-wigamig(oon) - gas station
biiwaabikoodaawe-wigamig(oon) - hardware store
aakozii-wigamig(oon) - hospital
noogishkaa-wigamig(oon) - hotel, motel
agindaasoo-wigamig(oon) - library
ozhibii’ige-wigamig(oon) - office
mazina’iganii-wigamig(oon) - post office
wiisini-wigamig(oon) - restaurant>BR? adaawe-wigamig(oon) - store
baapaagokozhiwewigamig(oon) - barber shop